Connect with us
Kilmallock Road English Kilmallock Road English

Community

College of FET Kilmallock Road Campus offers English courses and more to Ukrainian arrivals

Published

on

Kilmallock Road English classes – Pictured are Chris Doyle, Engineering Teacher, Jayne Foley, Art, Craft & Design Teacher, Patricia Kennedy, Kilmallock Road Campus Coordinator and Shane Cullinane, Assistant Kilmallock Road Campus Coordinator. Picture: Cian Reinhardt/ilovelimerick.

The campus offers an English for Employment course aimed at non-native English speakers

By I Love Limerick correspondent Rachel Petticrew

Kilmallock Road English
Training allowances and childcare supports are available to all, and new learners can keep social welfare payments, even if they continue to work part-time while studying. 

College of Further Education and Training, Kilmallock Road Campus is calling on Ukrainian arrivals in the Mid West to check out the development, education and training courses on offer at the college’s annual Open Day on Wednesday, May 25 from 9.30am to 1pm. 
 
The campus, operated by Limerick and Clare Education and Training Board, is one of 300 further education and training locations in Limerick and Clare and offers an English for Employment course aimed at non-native English speakers, which may be useful to those arriving from Ukraine and to others who do not speak English as a first language. 
 
The campus highlights the benefits of undertaking Kilmallock Road English classes or engaging in other programmes, as to do so is financially beneficial to learners. Training allowances and childcare supports are available to all, and new learners can keep social welfare payments, even if they continue to work part-time while studying. 
 
Other programmes that may be of interest to those arriving in Limerick is the Leaving Certificate programme – Ireland’s school-leaving state exams. Ukrainian teenagers who were unable to finish their formal education at home may consider doing so in Limerick. 
 
The Kilmallock Road Campus also offers vocational training programmes, some of which may be helpful to those trying to find their feet here in Ireland. For example, the Key Skills programme provides learners with the knowledge to progress onto exciting career pathways, with modules including communications, healthcare, retail, IT skills and customer service. The Driver Theory Test, an element of acquiring a full Irish Driver’s License, is also covered in the programme.
 
All programmes at Kilmallock Road Campus are free of charge to students. In addition, there is a free bus service available for campus learners, which travels between Limerick city centre and the Kilmallock Road campus each weekday, Monday to Friday. 
 
“We particularly welcome non-native speakers of English, including Ukrainian learners, to come to our Open Day,” said campus VTOS Co-ordinator, Patricia Kennedy.
 
“VTOS provision at Kilmallock Road Campus has an outstanding reputation in Limerick City for delivering excellent progression outcomes for foreign nationals living in Ireland. Kilmallock Road English language teachers have many years of experience delivering high-quality training to adult learners.”


advertisementTo learn more about studying at the College of Further Education and Training,
Kilmallock Road Campus, go HERE 
 
For more information on financial and family supports available to College of FET
students, go HERE 
 
For more education stories, go HERE

Коледж FET Kilmallock Road Campus пропонує курси англійської мови та багато
іншого для українських прибуттів
За Я люблю Лімерик кореспондент Рейчел Петтікрью

Kilmallock Road English
Навчальні посібники та підтримка по догляду за дітьми доступні всім, і нові учні можуть зберігати соціальні виплати, навіть якщо вони продовжують працювати неповний робочий день під час навчання

Коледж подальшої освіти та навчання, Kilmallock Road Campus закликає українських
прибулих на Середній Захід перевірити курси розвитку, освіти та навчання, які він
пропонує на щорічному дні відкритих дверей кампусу в середу, 25 травня.
 
Кампус, яким керує Лімерик та Рада з освіти та навчання Клер, один з 300 місць
подальшої освіти та навчання в Лімерик та Клер, пропонує курс англійської мови для
працевлаштування, спрямований на носіїв англійської мови, який може бути корисним
для тих, хто прибуває з України, та іншим, хто не говорить англійською мовою як
першою мовою.
 
Кампус підкреслює переваги вивчення англійської мови або участі в інших програмах,
оскільки це фінансово вигідно для учнів. Навчальні посібники та підтримка по догляду
за дітьми доступні всім, і нові учні можуть зберігати соціальні виплати, навіть якщо
вони продовжують працювати неповний робочий день під час навчання.
 
Іншими програмами, які можуть представляти інтерес для тих, хто прибуває в Лімерик ,
є програма leave certificate – державні іспити Ірландії, що залишають школу. Українські
підлітки, які не змогли закінчити формальну освіту вдома, можуть розглянути
можливість зробити це в Лімерику. 
 
Кампус Kilmallock Road також пропонує програми професійної підготовки, деякі з яких
можуть бути корисними для тих, хто намагається знайти свої ноги тут, в Ірландії.
Наприклад, програма Key Skills надає учням знання для просування по цікавих
кар’єрних шляхах, з модулями, включаючи комунікації, охорону здоров’я, роздрібну
торгівлю, ІТ-навички та обслуговування клієнтів. Тест теорії водіїв, елемент придбання
повного ірландського водійського посвідчення, також охоплюється в програмі.
 
Всі програми в кампусі Kilmallock Road є безкоштовними для учнів. Крім того, існує
безкоштовне автобусне обслуговування для учнів кампусу, яке подорожує між
центром міста Лімерик та кампусом щодня, з понеділка по п’ятницю.
 
«Ми особливо вітаємо не носіями англійської мови, в тому числі українських учнів,
приїхати на наш День відкритих дверей», – сказала координатор Campus VTOS
Патриція Кеннеді.
 
“Надання VTOS в Kilmallock Road Campus має видатну репутацію в Лімерик-Сіті для
забезпечення відмінних результатів прогресу для іноземних громадян, які проживають
в Ірландії. Наші викладачі англійської мови мають багаторічний досвід у наданні
високоякісного навчання дорослим учням».

Щоб дізнатися більше про навчання в Коледжі подальшої освіти та навчання, Kilmallock
Road Campus, перейдіть сюди

Для отримання додаткової інформації про фінансову та сімейну підтримку, доступну
для студентів Коледжу FET, перейдіть сюди
 
Щоб дізнатися більше про освіту, перейдіть сюди

Richard is a presenter, producer, songwriter and actor. He was named the Limerick Person of the Year (2011) and won an online award at the Metro Éireann Media and Multicultural Awards (2011) for promoting multi-culturalism online. Richard says that the ilovelimerick.com concept is very much a community driven project that aims to document life in Limerick. So, that in 20 years time people can look back and remember the events that were making the headlines.